0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Milan Smesny
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۰:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Babicka
۳
۰
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۳۰
Petr Sudek
۰
۳
Dominik Kuzma
Finished
۱۴:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۱:۳۰
Ludek Madle
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۴:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۲
Bronislav Roubal
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۴:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۵:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Vlastimil Pecka
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Josef Medek
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۸:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Stolfa
۲
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۱۹:۰۰
Jan Zajicek
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۲۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۲۱:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
David Mutl
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
David Mutl
Finished
۰۵:۳۰
Jan Knot
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Machart
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۹:۳۰
Bohumil Vozicky
۳
۱
Frantisek Kanta
Finished
۰۹:۳۰
Ladislav Krsek
۱
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Machart
۳
۲
Ladislav Krsek
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۲:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Petr Sudek
Finished
۱۳:۳۰
Frantisek Just
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Frantisek Just
Finished
۱۵:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۰
Dominik Kuzma
Finished
۱۵:۳۰
Petr Sudek
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۶:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Jan Zajicek
Finished
۱۷:۳۰
Jan Zajicek
۱
۳
Josef Medek
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Postelt
۳
۰
Lukas Boruvka
Finished
۱۹:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Josef Medek
Finished
۱۹:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۲۰:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۲
Josef Medek
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Roman Polovka
۰
۳
Matej Varcl
Finished
۰۰:۰۰
Martin Pavliska
۳
۲
Patrik Marsalek
Finished
۰۰:۰۰
Matej Varcl
۲
۳
Roman Polovka
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Barta
۳
۰
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۱:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۰۱:۰۰
Radek Rose
۳
۲
Jiri Nesnera
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Jan Knot
Finished
۰۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
David Mutl
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۲:۳۰
Lukas Babicka
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Knot
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Jan Knot
۳
۱
Lukas Babicka
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Lukas Babicka
Finished
۰۶:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
۰
۳
David Mutl
Finished
۰۶:۳۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۷:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۹:۳۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۰۹:۳۰
Petr Jochym
۳
۲
Dusan Stusek
Finished
۱۰:۰۰
David Stepanek
۲
۳
Tomas Demek
Finished
۱۰:۰۰
Frantisek Kanta
۰
۳
David Stepanek
Finished
۱۰:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Ladislav Krsek
Finished
۱۰:۳۰
Dusan Stusek
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۱:۰۰
Bronislav Roubal
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Demek
۱
۳
Bohumil Vozicky
Finished
۱۱:۰۰
Bohumil Vozicky
۱
۳
David Stepanek
Finished
۱۱:۳۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Petr Jochym
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Kanta
۲
۳
Tomas Demek
Cancelled
۱۲:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Dusan Stusek
Finished
۱۲:۰۰
Bronislav Roubal
۳
۰
Ladislav Krsek
Finished
۱۲:۳۰
David Stepanek
۲
۳
Bohumil Vozicky
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۳:۰۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Janca
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Bartik
۱
۳
Stanislav Dolejsi
Finished
۱۳:۳۰
Jan Skvrna
۳
۲
Michal Sedlacek
Finished
۱۴:۰۰
Radek Krcal
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۴:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Dolejsi
۱
۳
Radek Krcal
Finished
۱۴:۳۰
Radovan Polasek
۰
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۰۰
Michal Sedlacek
۱
۳
Miroslav Janca
Finished
۱۵:۰۰
Oldrich Stehlik
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Bartik
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Janca
۲
۳
Jan Skvrna
Finished
۱۵:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Michal Sedlacek
Finished
۱۶:۰۰
Stanislav Dolejsi
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۶:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Dominik Kuzma
Finished
۱۷:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۷:۳۰
Martin Biolek
۲
۳
Miroslav Janca
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Kadlec
۰
۳
Karel Pesek
Finished
۱۸:۰۰
Martin Cvecek
۰
۳
Vladimir Kadlec
Finished
۱۸:۳۰
Filip Sikora
۰
۳
Martin Biolek
Finished
۱۹:۰۰
Karel Pesek
۳
۱
Vaclav Svoboda
Finished
۱۹:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۹:۳۰
Vaclav Svoboda
۳
۱
Vladimir Kadlec
Finished
۱۹:۳۰
Martin Cvecek
۲
۳
Karel Pesek
Finished
۲۰:۰۰
Miroslav Janca
۳
۰
Filip Sikora
Finished
۲۰:۰۰
Karel Pesek
۱
۳
Martin Cvecek
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Janca
۲
۳
Martin Biolek
Finished
۲۱:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Vit Salanda
Finished
۲۱:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۰
Petr Bradach
Finished
۲۱:۳۰
Josef Shilgan
۳
۲
Josef Obeslo Jnr
Finished
۲۱:۳۰
Frantisek Skacelik
۳
۰
Michal Raska
Finished
۲۱:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Ondrej Adam
Finished
۲۲:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۲۲:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۲۲:۰۰
Vit Salanda
۲
۱
Vitezslav Malina
inprogress
۲۲:۳۰
Josef Obeslo Jnr
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۲۲:۳۰
Petr Bradach
۰
۲
Pavel Gireth
inprogress
۲۲:۳۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Michal Malachowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Petr David
Finished
۰۸:۰۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Daniel Bak
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۲۰:۰۰
Michal Malachowski
۳
۰
Marco Golla
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Twardowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۲
Petr David
Finished
۰۱:۳۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Michal Malachowski
Finished
۰۲:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Burkacki
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۴۵
Michal Malachowski
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۴:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Petr David
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۳
۲
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۳۰
Petr David
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۷:۳۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Petr David
Finished
۰۹:۰۰
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۰۹:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Marco Golla
Finished
۰۹:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۰:۰۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۱۰:۱۵
Jakub Kwapis
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Daniel Lis
۳
۰
Petr David
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۰۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۱۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۳۰
Marco Golla
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Daniel Lis
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۳:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۱۵
Damian Wojdyla
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marco Golla
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Kwapis
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۱۴:۰۰
Kuzmicz Jakub
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۱۵
Daniel Bak
۲
۳
Petr David
Finished
۱۴:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۴:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۵:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Petr David
Finished
۱۵:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Kwapis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۷:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Michal Malachowski
Finished
۱۷:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۸:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۹:۰۰
Marco Golla
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۹:۳۰
Jakub Wozniak
۱
۳
Marco Golla
Finished
۲۰:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Bak
۳
۰
Marco Golla
Finished
۲۱:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۲۱:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۲۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۲۲:۱۵
Michal Malachowski
۱
۰
Damian Wojdyla
inprogress
۲۲:۳۰
Zochniak Jakub
-
-
Szymon Radlo
inprogress
۲۲:۴۵
  Russia Liga Pro
Aleksey Boev
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۳۰
Ivan Pandur
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Kirill Malahov
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Boev
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Ignatiev
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Aleksey Boev
Finished
۰۳:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Andrey Artemov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Kirill Malahov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۴:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۵:۴۵
Alexander Kolmin
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Gusev
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Belugin
۳
۰
Andrei Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Andreev
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Kolmin
۲
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۰:۱۵
Yuri Dvornichenko
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Miliutin Pavel
۳
۰
Alexander Skrebnev
Finished
۱۲:۰۰
Danila Andreev
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Telegin
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۲:۳۰
Valery Kutin
۳
۲
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Kozlov
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۲:۴۵
Evgeny Grishaev
۳
۱
Ruben Arutiunov
Finished
۱۲:۴۵
Alexander Skrebnev
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Demchenko
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۳:۰۰
Yuri Gavrilov
۱
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۳:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۱۵
Maksim Chechulin
۱
۳
Miliutin Pavel
Finished
۱۳:۳۰
Ruben Arutiunov
۲
۳
Danila Andreev
Finished
۱۳:۴۵
Daniil Mikheev
۳
۲
Sergey Telegin
Finished
۱۳:۴۵
Miliutin Pavel
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Andrey Shmakov
Finished
۱۴:۰۰
Danila Andreev
۲
۳
Evgeny Grishaev
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Telegin
۲
۳
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۴:۱۵
Alexander Skrebnev
۰
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۴:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۲
Ruben Arutiunov
Finished
۱۴:۴۵
Ilya Novikov
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۴۵
Roman Alov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۵:۰۰
Roman Chernyi
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۶:۰۰
Sergey Burov
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۶:۱۵
Orlov Oleg
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Kulikov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۳۰
Igor Abelmasov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۶:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۶:۴۵
Igor Meteleshko
۳
۲
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Muslikov
۳
۱
Roman Chernyi
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Artemov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۱۷:۳۰
Denis Molodtsov
۲
۳
Sergey Burov
Finished
۱۷:۴۵
Sergey Lanin
۳
۲
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۴۵
Roman Chernyi
۲
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Burov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۸:۱۵
Igor Abelmasov
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۱۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۰
Sergey Muslikov
Finished
۱۸:۳۰
Yuri Dvornichenko
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۸:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Kasatkin
۳
۲
Alexander Alexeev
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Pinkovsky
۳
۱
Shirshov Alexander
Finished
۲۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Mihail Andrusenko
Finished
۲۰:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Vladimir Vologzhanin
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Klimentev
۱
۳
Maksim Sorokin
Finished
۲۰:۳۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Vladimir Marshalov
Finished
۲۰:۴۵
Nikita Kurilchik
۳
۰
Alexey Innazarov
Finished
۲۰:۴۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۲۱:۰۰
Sergey Lanovenko
۳
۱
Aleksandr Merezhko
Finished
۲۱:۰۰
Mihail Andrusenko
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۲۱:۱۵
Shirshov Alexander
۳
۰
Nikita Kurilchik
Finished
۲۱:۱۵
Maksim Sorokin
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۲۱:۳۰
Vladimir Vologzhanin
۰
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۲۱:۳۰
Alexey Innazarov
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۱:۴۵
Vladimir Marshalov
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۲۱:۴۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۲۲:۰۰
Aleksandr Merezhko
۳
۱
Vladimir Klimentev
Finished
۲۲:۰۰
Pavel Pinkovsky
۳
۰
Nikita Kurilchik
Finished
۲۲:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۲۲:۱۵
Alexander Alexeev
۱
۲
Vladimir Vologzhanin
inprogress
۲۲:۳۰
Vladimir Klimentev
۱
۰
Sergey Lanovenko
inprogress
۲۲:۳۰
Shirshov Alexander
-
-
Alexey Innazarov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Mihail Andrusenko
-
-
Vladimir Marshalov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۰
Andrey Burdakov
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۰۰
Yan Krol
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۲:۰۰
Mukha Taras
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۳۰
Mukha Taras
۳
۲
Viktor Sharpay
Finished
۰۲:۳۰
Yan Krol
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۳۰
Igor Akimov
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Igor Akimov
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Igor Akimov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۷:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۰۰
Vadim Misevra
۲
۳
Vladimir Timchenko
Finished
۰۹:۰۰
Artem Maksimenko
۳
۱
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۰۰
Denis Kebalo
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۰:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۱:۰۰
Denis Kebalo
۳
۱
Artem Maksimenko
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Timchenko
۰
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۲:۰۰
Denys Scherbak
۱
۳
Denis Kebalo
Finished
۱۳:۳۰
Valentin Gedz
۱
۳
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۴:۰۰
Artyom Doroshenko
۳
۱
Eduard Rubtsov
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Lazebny
۱
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۴:۳۰
Artyom Doroshenko
۲
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۵:۰۰
Mykchailo Styranets
۳
۲
Romaniuk Yevhen
Finished
۱۵:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Eduard Rubtsov
Finished
۱۵:۳۰
Valentin Gedz
۲
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۱۶:۰۰
Artyom Doroshenko
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۶:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۶:۳۰
Romaniuk Yevhen
۲
۳
Valentin Gedz
Finished
۱۷:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Artyom Doroshenko
Finished
۱۷:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۱۷:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۸:۰۰
Eduard Rubtsov
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۸:۳۰
Romaniuk Yevhen
۳
۲
Mykchailo Styranets
Finished
۱۸:۳۰
Mykchailo Styranets
۱
۳
Valentin Gedz
Finished
۱۹:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Artyom Doroshenko
Finished
۱۹:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۹:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۱
Volodymyr Samoiylov
Finished
۲۰:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۰
Igor Sukovaty
Finished
۲۱:۳۰
Vitaliy Krokhmal
-
-
Aleksey Goloveshkin
inprogress
۲۲:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Maria Khachatryan
۳
۰
Mariam Hambardzumyan
Finished
۰۰:۱۰
  World TT-CUP
Martin Kocvara
۰
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Marek Kulisek
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۵۰
David Prusa
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Martin Kocvara
۲
۳
Vit Karasek
Finished
۰۱:۲۰
Shawn Chen
۳
۱
Marcin Motyka
Finished
۰۳:۰۰
Rana Gaurang
۰
۳
Sanjay Jain
Finished
۰۴:۰۵
Bhavesh Shah
۱
۳
Rana Gaurang
Finished
۰۴:۳۵
Sanjay Jain
۳
۰
Bhavesh Shah
Finished
۰۵:۰۵
Alberto Olmedo
۱
۳
Martinez Jose
Finished
۰۹:۴۰
Marek Fabini
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۹:۵۰
Francisco Almagro
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۰:۱۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۰
Radek Muller
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۵
Alberto Olmedo
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۰:۴۰
Marek Fabini
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۰
Lukas Adamec
۲
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۰:۵۵
Martinez Jose
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۲۰
Radek Muller
۳
۲
Vojtech Waldhauser
Finished
۱۱:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۴۰
Marek Fabini
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۱:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Lukas Adamec
Finished
۱۱:۵۵
Jesus Martin
۱
۳
Martinez Jose
Finished
۱۲:۱۰
Brozek Michal
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۰
Radek Muller
۳
۱
Lukas Adamec
Finished
۱۲:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Martinez Jose
Finished
۱۲:۴۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۰
Vojtech Waldhauser
۲
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۵۵
Francisco Almagro
۳
۲
Jesus Martin
Finished
۱۳:۱۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۱۳:۲۰
Alberto Olmedo
۱
۳
Jesus Martin
Finished
۱۳:۴۰
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۳:۵۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Radek Muller
Finished
۱۳:۵۵
Martinez Jose
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۱۰
Michal Nemec
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۲۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۴:۴۰
Vlastimil Kocvara
۳
۱
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۲
Martin Filipek
Finished
۱۴:۵۵
Jesus Martin
۲
۳
Martinez Jose
Finished
۱۵:۱۰
Svoboda Vladimir
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۱۵:۲۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Martin Filipek
Finished
۱۵:۲۵
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۱۵:۵۰
Petr Semrad
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۵:۵۵
Petr Libovicky
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۶:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۱
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۶:۲۵
Petr Libovicky
۳
۱
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۶:۵۰
Martin Filipek
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۱۶:۵۵
Svoboda Vladimir
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۱۷:۲۰
Petr Semrad
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۷:۲۵
Pavel Kocabek
۳
۲
Tomas Barsa
Finished
۱۷:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۱
Martin Filipek
Finished
۱۷:۵۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۸:۲۰
David Jicha
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۲۵
Mihkel Unt
۱
۳
Allan Salla
Finished
۱۸:۴۵
Pavel Kocabek
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۸:۵۰
Andrej Grossu
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۸:۵۵
Ruben Rizo
۳
۲
Francisco Marin
Finished
۱۹:۱۰
Kuido Poder
۳
۰
Jan-Erik Nermann
Finished
۱۹:۲۰
Tomas Barsa
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۱۹:۲۰
David Jicha
۲
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۹:۲۵
Pavel Kocabek
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۹:۵۰
Mihkel Unt
۳
۱
Jan-Erik Nermann
Finished
۱۹:۵۵
Cerveny Tomas
۳
۱
Andrej Grossu
Finished
۱۹:۵۵
Christian Kratochvil
۱
۳
Tomas Barsa
Finished
۲۰:۲۰
David Jicha
۱
۳
Andrej Grossu
Finished
۲۰:۲۵
Allan Salla
۱
۳
Kuido Poder
Finished
۲۰:۳۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۲۰:۵۵
Mihkel Unt
۳
۲
Kuido Poder
Finished
۲۱:۰۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Tomas Barsa
Finished
۲۱:۲۰
Andrej Grossu
۰
۳
David Jicha
Finished
۲۱:۲۵
Jan-Erik Nermann
۳
۱
Allan Salla
Finished
۲۱:۴۰
Jiri Manas
۳
۱
Jan Zalesky
Finished
۲۱:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۲۱:۵۵
Jaromir Zlamal
۱
۲
Jan Urbanek
inprogress
۲۲:۲۵
Jiri Manas
-
-
David Mutl
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Sargis Karapetyan
۱
۳
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۲
۳
Alexander Sahakyan
Finished
۰۱:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۲
۲
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۹:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۰:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۲:۵۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۱۳:۳۰
Murad Asatryan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۳۰
David Ghotanyan
۳
۰
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۵:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۶:۱۰
  World World Team Championships Men
Mohamed El-Beiali
۰
۳
Pak Nam Ng
Finished
۰۶:۳۰
Youssef Abdel-Aziz
۰
۳
Chun Ting Wong
Finished
۰۷:۰۰
Shady Magdy
۲
۳
Siu Hang Lam
Finished
۰۷:۳۰
Hugo Calderano
۱
۳
Shunsuke Togami
Finished
۱۰:۳۰
Eric Jouti
۰
۳
Harimoto Tomokazu
Finished
۱۱:۰۰
Vitor Ishiy
۰
۳
Mizuki Oikawa
Finished
۱۱:۳۰
David McBeath
۲
۳
Jules Rolland
Finished
۱۶:۰۰
  World World Team Championships Women
Adriana Diaz
۳
۲
Nina Mittelham
Finished
۰۶:۳۰
Adriana Diaz
۰
۳
Ying Han
Finished
۰۸:۰۰
Barbora Balazova
۲
۳
Prithika Pavade
Finished
۱۰:۳۰
Chen Szu-Yu
۳
۰
Manika Batra
Finished
۱۰:۳۰
Szocs Bernadette
۲
۳
Chengzhu Zhu
Finished
۱۰:۳۰
Ema Labosova
۳
۱
Jia Nan Yuan
Finished
۱۱:۰۰
I-Ching Cheng
۳
۱
Sreeja Akula
Finished
۱۱:۰۰
Elizabeta Samara
۱
۳
Hoi Kem Doo
Finished
۱۱:۰۰
Tatiana Kukulkova
۳
۲
Pauline Chasselin
Finished
۱۱:۳۰
Hsing-Yin Liu
۳
۲
Diya Parag Chitale
Finished
۱۱:۳۰
Diaconu Adina
۳
۱
Ho Ching Lee
Finished
۱۱:۳۰
Szocs Bernadette
۳
۱
Hoi Kem Doo
Finished
۱۲:۰۰
Barbora Balazova
۳
۱
Jia Nan Yuan
Finished
۱۲:۰۰
Elizabeta Samara
۲
۳
Chengzhu Zhu
Finished
۱۲:۳۰
  Belarus Liga Pro
Gennadii Levin
۰
۳
Evgenii Khotian
Finished
۰۸:۳۰
Evgenii Khotian
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۰۰
Gennadii Levin
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۰:۳۰
Evgenii Khotian
۱
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۱:۰۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Evgenii Gilenkov
Finished
۱۲:۵۰
Evgenii Gilenkov
۳
۱
Kirill Metlushko
Finished
۱۳:۵۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Kopchinskii
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Chernoy
۳
۱
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۲۱:۰۰
Konstantin Atomanchik
۳
۲
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۱:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Yevhen Pryshchepa
Finished
۰۹:۳۰
Yannick Vostes
۳
۰
Taehyun Kim
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Seibert
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۱:۱۵
Yannick Vostes
۳
۰
Matej Stach
Finished
۱۲:۱۵
Thomas Keinath
۳
۲
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Seibert
۲
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۳:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Seibert
۳
۱
Matej Stach
Finished
۱۴:۴۵
Thomas Keinath
۳
۲
Taehyun Kim
Finished
۱۵:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۱۵
Taehyun Kim
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۱۶:۴۵
Thomas Keinath
۳
۱
Matej Stach
Finished
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید